Bodem en water

Bodem en water, basis voor gezonde landbouw

Akkers zijn voor veel agrarische bedrijven letterlijk en figuurlijk de basis waarop het bedrijf is gebouwd. Een goede bodemstructuur en een gezonde waterhuishouding zijn essentieel. Akker blijven beter begaanbaar ook na veel regen en de vruchtbare grond spoelt niet weg naar de sloot. Bovendien zorgt infiltratie ervoor dat het water beschikbaar blijft voor het gewas. Ook in droge perioden.

Om over te schakelen van traditionele naar zogenaamde kringlooplandbouw, is het belangrijk dat onderwijsinstellingen aandacht besteden aan duurzaam bodembeheer. Zo ontstaat er kennis over een vitale bodem en dat versterkt de ecologische stabiliteit en de duurzame gewasproductie.

Basagro

Biozo stelt zich tot doel om zoveel mogelijk planten in alle verschillende teelten en teeltvormen zo gezond mogelijk te laten groeien.